Privacybeleid

Privacybeleid van Kattenherplaatsing.nl


Disclaimer

Algemene voorwaarden

Retourbeleid en verzendbeleid

Kattenvoorlichting.nl en Kattenherplaatsing.nl is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 76754960. Het btw-nummer is NL003133397B19.


Privacyverklaring Kattenherplaatsing.nl

Kattenherplaatsing.nl hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy. Kattenherplaatsing.nl probeert er dan ook alles aan te doen om op een zorgvuldige wijze met jouw persoonlijke gegevens om te gaan. Kattenherplaatsing.nl houdt zich hierbij aan de regels die zijn neergelegd in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (verder: AVG), die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

In deze privacyverklaring lees je o.a. wie Kattenherplaatsing.nl is, welke gegevens zij verwerkt en welke bevoegdheden jij hebt op grond van de AVG.

Je bent nooit verplicht om je gegevens met Kattenherplaatsing.nl te delen, al kan dit wel nodig zijn voor de correcte uitvoering van de diensten door Kattenherplaatsing.nl.

Artikel 1 Wie is Kattenherplaatsing.nl?

Kattenherplaatsing.nl is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw gegevens. Kattenherplaatsing.nl is gevestigd aan de Wezelhof 46, 5431 LN Cuijk, Nederland en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 76754960.

E-mailadres: info@kattenherplaatsing.nl

Artikel 2 Welke gegevens  verwerkt Kattenherplaatsing.nl van jou?

Kattenherplaatsing.nl verwerkt de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Mobiele en/of vaste telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Bankgegevens
 • Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt

Kattenherplaatsing.nl verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Artikel 3 Voor welke doeleinden verwerkt Kattenherplaatsing.nl je gegevens en voor hoe lang?

Kattenherplaatsing.nl verwerkt je gegevens, met jouw toestemming, enkel en alleen om haar diensten en producten op een correcte wijze te kunnen aanbieden en uitvoeren of om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. Daarbij zorgt Kattenherplaatsing.nl ervoor dat je gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.

Indien er een overeenkomst tot stand komt tussen jou en Kattenherplaatsing.nl, bewaart Kattenherplaatsing.nl je gegevens 7 jaar. Komt er geen overeenkomst tot stand dan bewaart Kattenherplaatsing.nl je gegevens niet langer dan nodig is en voor een maximale duur van 1 jaar.

Kattenherplaatsing.nl verwerkt de in artikel 2 vermelde gegevens om:

 • Je offertes en facturen te kunnen toesturen
 • Je bestelling en/of betaling te kunnen afhandelen
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten
 • Om haar diensten aan je te leveren
 • Aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals gegevens die zij nodig heeft voor haar financiële administratie en belastingaangifte

Om personen die voor het eerst met Kattenherplaatsing.nl in contact komen een beeld te kunnen geven van wat Kattenherplaatsing.nl doet, kan Kattenherplaatsing.nl je vragen om een korte recensie te schrijven. Indien je daarmee instemt zal Kattenherplaatsing.nl jouw recensie op haar website plaatsen. Verder verwerkt Kattenherplaatsing.nl de gegevens die zichtbaar worden nadat je een reactie op een van haar berichten of artikelen plaatst. Wil je niet langer dat je recensie of reactie zichtbaar is op de website van Kattenherplaatsing.nl? In dat geval kan je Kattenherplaatsing.nl per e-mail, welke vermeld is in deze privacyverklaring, verzoeken deze te verwijderen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot de dienstverlening en producten van Kattenherplaatsing.nl. Bijvoorbeeld om je via de nieuwsbrief te informeren over een nieuwe dienst of product van Kattenherplaatsing.nl. Wil je niet (meer) benaderd worden via de nieuwsbrief, dan kan je dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘afmelden’ te klikken.

Jouw gegevens kunnen enkel voor een ander doel gebruikt worden, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt zijn, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Artikel 4 Hoe komt Kattenherplaatsing.nl aan je gegevens?

De gegevens genoemd in artikel 2 heeft Kattenherplaatsing.nl gekregen van jou in de hoedanigheid van (mogelijke) klant. Deze gegevens kan je Kattenherplaatsing.nl hebben verschaft middels het contactformulier op de website of op een andere wijze.

Artikel 5 Deelt Kattenherplaatsing.nl je gegevens met derden?

Kattenherplaatsing.nl deelt je gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van haar diensten. Deze derden zijn dan op enige wijze betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Kattenherplaatsing.nl of de verwerking van je gegevens.

Artikel 6 Is Kattenherplaatsing.nl van plan om je gegevens door te geven aan landen buiten de EU of aan internationale organisaties?

Kattenherplaatsing.nl is  niet voornemens om je gegevens door te geven aan landen buiten de EU of aan internationale organisaties, tenzij dit wettelijk verplicht is of op een andere grond noodzakelijk is. Kattenherplaatsing.nl zal in dat geval de gegevens enkel en alleen delen met landen die passende beschermingsmaatregelingen hebben getroffen in het kader van deze geldende Europese wet- en regelgeving.

Artikel 7 Welke rechten heb je onder de AVG?

De AVG is er ter bescherming van jou en jouw gegevens. In het kader hiervan komen je de volgende rechten toe onder de AVG:

Intrekken gegeven toestemming

Je kunt de toestemming die je Kattenherplaatsing.nl hebt gegeven voor de verwerking van je gegevens te allen tijde weer intrekken, deze intrekking heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de eerdere gegevensverwerking.

Recht van inzage

Je hebt te allen tijde het recht om je gegevens in te zien. Kattenherplaatsing.nl zal dit op verzoek faciliteren.

Recht op rectificatie en wissing

Je kunt Kattenherplaatsing.nl te allen tijde verzoeken om je gegevens te rectificeren of te wissen.

Recht op beperking van de verwerking

Je kunt Kattenherplaatsing.nl te allen tijde beperken in de door haar uit te voeren gegevensverwerking.

Recht van bezwaar

Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens door Kattenherplaatsing.nl.

Recht van overdraagbaarheid

Je hebt het recht om je gegevens van Kattenherplaatsing.nl te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm, zodat je deze over kunt dragen aan derden. Kattenherplaatsing.nl kan je gegevens in deze vorm, indien mogelijk, ook rechtstreeks doorsturen naar de desbetreffende partij.

Recht van klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Je kunt te allen tijde een klacht indienen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is de Nederlandse toezichthouder en waakt voor de correcte naleving van de AVG (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Cookies

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Kattenherplaatsing.nl gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en de optimalisatie van jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen.

Daarnaast maakt Kattenherplaatsing.nl gebruik van zogenaamde tracking cookies van derde partijen om statistieken te verzamelen voor analysetools als Google Analytics. De data afkomstig van deze cookies wordt alleen gebruikt voor interne doeleinden. Ook gebruikt Kattenherplaatsing.nl cookies zodat ze advertenties kunnen bieden die passen bij jouw interesses. Deze cookies zijn zowel permanent of tijdelijk (sessie cookies). De permanente cookies worden opgeslagen op je computer of telefoon voor een maximum van zes maanden.

Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Kattenherplaatsing.nl gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt Kattenherplaatsing.nl de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader heeft Kattenherplaatsing.nl het recht om deze privacyverklaring te wijzigen.

Mocht je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben of gebruik willen maken van een van de bovengenoemde rechten, dan kan je per e-mail contact opnemen via: info@kattenherplaatsing.nl.